Värdegrund

ATSU – Skånes värdegrund är:
• Baseras på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppna diskussioner.
• Alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion.
• Hos oss råder nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.
• Vi strävar efter jämställdhet och mångfald bland våra stödpersoner, volontärer och andra som hjälper oss i vårt arbete.
• Alla ska få känna sig trygga hos oss.
• Vi ska handla så att vi alltid bekräftar och förverkligar alla människors mänskliga rättigheter.
• Vi ska inte göra något för att begränsa, förvägra eller kränka andras mänskliga rättigheter.

ATSU-Skånes syfte och verksamhet är:
• Att stötta och ge råd till de sexuellt utsatta och deras anhöriga
• Att verka för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp
• Att synliggöra och sprida kunskap om sexuella övergrepp och dess konsekvenser
• Att samverka med och informera olika myndigheter och skolor om sexuella övergrepp och dess konsekvenser. Vår ambition är att de sexuellt utsatta och deras anhöriga skall erbjudas värdig krishantering och goda rehabiliteringsmöjligheter
• Att stötta de drabbade och anhöriga vid besök hos olika myndigheter
• Att arbeta aktivt med att förebygga sexuella övergrepp

ATSU-Skånes mål och vision är ett samhälle:
• utan sexuella övergrepp
• där alla har samma värde oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion
• där rehabiliteringsmöjligheterna förbättras för såväl de utsatta som deras anhöriga
• där inga sexuella övergrepp, diskrimination och trakasserier finns
• där FN:s barnkonvention följs i alla instanser

ATSU-Skånes motto:
• Samhällets tystnad är förövarnas bästa skydd och de utsattas största hinder till läkning och upprättelse.
• Barn behöver modiga vuxna!

Comments are closed